Sağlık Kabinleri ve Özel Poliklinikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

30 Ocak 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29252

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin sonuna “veya muayenehaneye dönüştürülür.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merdiven rıhtlarının engellilerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmesi, merkez girişine engelliler için uygun eğimli rampa yapılması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12/C maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin” olarak; aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak ve aynı bentte yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Asgari personel sayısının altına düşülmesi” ibaresi “Tabip sayısı asgari sayının altına düşen polikliniğin üç ay içinde tabip eksikliğini giderememesi” olarak değiştirilmiştir.

“Yan dal uzmanlığı bulunanlar, her bir yan dal uzmanlık alanında ülkedeki ve ildeki eğitim kurumlarında tıpta uzmanlık eğitimini sağlayacak şekilde Bakanlıkça belirlenen sayıda yan dal uzmanı bulunması koşuluyla ve Planlama ve İstihdam Komisyonunun uygun görüşü ile o ildeki ana dal uzmanlık kadrolarında; tıpta uzmanlık eğitimi verilmeyen illerde ise Planlama ve İstihdam Komisyonunca belirlenecek kriterlere ve bu komisyon tarafından verilecek uygun görüşe göre o ildeki ana dal uzmanlık kadrolarında başlatılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Optisyenlik müessesesinin bulunduğu bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde göz hastalıkları uzmanının mesleğini icra ettiği muayenehane ve diğer sağlık kuruluşları faaliyet gösteremez.”

“m) Serbest eczane bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde sağlık kuruluşu açılmak istenmesi halinde 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır.”

“n) Sağlık kuruluşunda bulunan tıbbi cihazların düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kamu kurumlarınca açılacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “poliklinik ve” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen poliklinik ve tıp merkezleri, Müdürlükçe ruhsatlandırılır. Ancak, bunlar için ön izin, mesul müdürlük belgesi ve sağlık çalışanlarına çalışma belgesi düzenlenmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin; dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; onbirinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tıp merkezleri” ibaresi “Muayenehane hariç sağlık kuruluşları” olarak, ikinci cümlesinde yer alan “tıp merkezine” ibaresi “sağlık kuruluşuna” olarak değiştirilmiş; onikinci fıkrasında yer alan “A ve B tipi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.”

“(17) Poliklinik ve tıp merkezi bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmak üzere açılacak birimin, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte poliklinikler için tanımlanan poliklinik odası, asgari personel, tıbbi cihaz, araç ve gereç şartlarını taşıması gerekir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış birimler fiziki standartları hariç diğer standartlara uyar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “koruyucu ve destekleyici nitelikte poliklinikler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Bakanlıkça izin verilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı poliklinik” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “birleşme/dönüşüm” ibareleri “birleşerek dönüşme” olarak, “Birleşme/dönüşüm” ibaresi “Birleşerek dönüşme” olarak ve “birleşme/dönüşüme” ibaresi “birleşerek dönüşmeye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mevcut muayenehanelerin durumu

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 3/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehaneler bina şartları ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetine devam ederler ve bu muayenehanelere Müdürlükçe 3/8/2015 tarihine kadar uygunluk belgesi düzenlenir. Bu süre içerisinde uygunluk belgesi almayan muayenehanelerin faaliyeti valilikçe durdurulur. Muayenehanelerin mevcut durumlarının tespitinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki resmi kayıtları esas alınır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki muayenehanelerin taşınma talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) 31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasında emekliye ayrılmış ve 21/3/2014 tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekildeki geçici çalışma, tabiplere yönelik şahsi bir hak olup, özel sağlık kuruluşlarına müktesep kadro hakkı vermez. Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka kuruluşta çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam eder.

(4) 15/2/2008 tarihinden itibaren özel sağlık kuruluşlarında, çalışma belgesi düzenlenmeksizin herhangi bir sürede sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasında muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma, tabiplere yönelik bir hak olup, özel sağlık kuruluşlarına müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin, özel sağlık kuruluşlarından ayrılarak başka özel sağlık kuruluşlarında çalışma talebi 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/a sayılı ekinin “1- A ve B Tipi Tıp Merkezlerinde Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” kısmının 10 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan “T.C. Kimlik Numarası beyanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil beyanı” ibaresi ve 11 inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “tabip odası kayıt belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil beyanı” ibaresi eklenmiş; aynı ekin “2- Polikliniklerde Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” kısmının 9 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan “T.C. Kimlik Numarası beyanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil beyanı” ibaresi eklenmiş ve 4 üncü maddesi ile 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı ekin “3-Laboratuvar/Müessese Ruhsatname Başvurusu İçin İstenen Belgeler” kısmının “G) Laboratuvar ve Müessese Ruhsat Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler” bölümüne aşağıdaki 15 inci madde eklenmiştir.

“4) Polikliniğin olduğu binada yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,”

“10) Poliklinikte çalışacak tabip ve diş tabipleri için adli sicil beyanı ve ilgili oda kaydı belgesi ile poliklinik ortağı tabipler, poliklinikte çalışacak tabip ve tabip harici sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları,”

“15. Tabip ve diş tabipleri için ilgili oda kaydı belgesi ve adli sicil beyanı,”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/b sayılı ekinin 3 üncü maddesinde yer alan “T.C. Kimlik Numarası Beyanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil beyanı” ibaresi ve 4 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “poliklinik ortağı tabiplerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “adli sicil beyanı ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/d sayılı ekinin üçüncü ve yedinci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti, adli sicil beyanı, tabip odası kayıt belgesi ile iki adet vesikalık fotoğrafı,”

“7) Muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınan belge,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6 sayılı ekinde yer alan Müeyyide Formunun 3, 4, 9, 10, 11, 12, 24, 26, 27 ve 28 inci satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki 34 üncü satır eklenmiş; formun açıklamalar bölümünün (g) bendinin sonuna aşağıdaki cümle ve aynı bölüme aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Konu Müeyyideler
1.Tespit 2. Tespit 3. Tespit
3 Sağlık kuruluşu tarafından hasta bilgilerin gizliliği ilkelerinin ihlal edildiğinin tespiti halinde Sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur. Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç gün süreyle durdurulur. Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
4 Sağlık kuruluşunda, Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilmeyen tabiplerin uzman olarakve  kanunen mesleğini icra yetkisi bulunmayan   tabiplerin çalıştırıldığının tespiti halinde Bakanlık onayı ve Valilikçe sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti otuzgün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Bakanlık onayı ve Valilikçe sağlık kuruluşunun faaliyeti ongün süreyle durdurulurve kişiler hakkında  Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bakanlık onayı ve Valilikçe sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur ve kişiler hakkında  Cumhuriyet Savcılığına  suç duyurusunda bulunulur.
9 Başkasına ait tabip kaşesi, diğer tabip veya personel tarafından kullanıldığının tespiti halinde Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

 

 

Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

10 Yönetmeliğin 12 ncimaddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile  31inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırılık halinde Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir. Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir. Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.
11 Yönetmeliğin 12/A, 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (g)bentleri hariç diğer betlerine, 12/D maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (g) bentleri hariç diğer bentlerine ve 25 inci maddesine, 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi ile Ek 1 inci maddesinin 17nci fıkrasına aykırılık halinde Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir. Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir. İlgili bölümün faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.
12 Yönetmeliğin 11 inci maddesine, 12/B maddesine,  12/C maddesine, 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi ile 12/D maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerine ve 31 inci maddesinin birinci fıkrasının( n) bendineaykırılık halinde Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir. Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir. Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.
24 Yönetmeliğin 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine, 12/D maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine , 27 nci ve 28 inci maddeleri ile Ek 1 inci maddesinin 12 ncifıkralarına aykırılık halinde

 

Uyarı Uyarı Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.
26 Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine aykırılık halinde Sağlık kuruluşunun ilgili birimin   faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.  Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
27 Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aykırılık halinde Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde ilgili birimin  faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde sağlık kuruluşunun faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
28 Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (k)bendlerine aykırılık halinde Sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti ongün süreyle durdurulur. Sağlık kuruluşunun yedi gün süreyle faaliyeti durdurulur. Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur
34 Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık halinde Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

 

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008
26788
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/2/2008 26788
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 23/7/2008 26945
2- 11/3/2009 27166
3- 31/12/2009 27449 5. Mükerrer
4- 10/3/2010 27517
5- 3/8/2010 27661
6- 25/9/2010 27710
7- 6/1/2011 27807
8- 7/4/2011 27898
9- 3/8/2011 28014
10- 28/9/2011 28068
11- 14/2/2012 28204
12- 3/4/2012 28253
13- 27/5/2012 28305
14- 11/7/2013 28704
15- 21/3/2014 28948
16- 3/7/2014 29049
saglikpersonelihaber kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Acil Servis Personeli Patlama Noktasına Geldi

Dünyada acil servis başvurusunun nüfusa oranla en fazla olduğu ülke Türkiye’dir.
Oy uğruna sevk zinciri yok edilmiş, “hasta hakkı” adı altında iyi niyetten uzak “belgen kadar konuş” yargı kararları hekimleri her hastaya tahlil ve tetkik istemeye zorlamıştır. Hekim muayenesi ve bilgisi yok sayılmıştır. Bu durum ikinci basamak ve özellikle üçüncü basamak sağlık hizmeti veren acillerde aşırı ve gereksiz başvurulara neden olmuş, Acil Servisler felç edilmiştir.
Bu durumdan en çok sağlık çalışanları etkilenmektedir.

Acil Servis çalışanı hemşire, ATT, sağlık memuru, ebe, paramedik gibi sağlık meslek mensupları acil hemşireliği kapsamında;
– Hekim yokluğundan hukuksuz triaj yapmakta,
– Yoğun Bakım yatak yetersizliği nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastalara yoğun bakım hizmeti vermekte,
– Hasta bakıcı kadrolarının tasfiye edilmesi nedeniyle bakım yükünü de tamamen üstlenmekte,
– Aşırı hasta başvurusuna karşılık gerekli sayıda hemşirenin görevlendirilmemesi nedeniyle fazla ve yoğun çalışmaktadır.

Uzun süredir ağır çalışma koşullarında fedakarca hizmet veren acil hemşirelerinin sağlığı bozulmuş adeta tükenmişlerdir. Acil hemşireleri artık başka klinik yada kurumlara geçmek, alt bölge tayinleri, meslek değiştirme ve istifa etmek şeklinde arayışlara girmişlerdir.
Hekimlerde ise durum; Acil Tıp Uzmanlığını tercih etmediği, tercih edenlerinde istifayı düşündüğü yada istifa ettiği görülmektedir.

Acil Servise başvuran her hastanın anında hizmet beklentisi ağır ve kötü çalışma koşullarına bir de şiddetin eklenmesine yol açmıştır.

Kamucu ve halkçı sağlık politikalarını savunan Genel Sağlık-İş Sendikası; Bu koşullarda halkın nitelikli sağlık hizmet almasının mümkün olmadığını değerlendirmektedir.
Hükümeti ve Sağlık Bakanlığını gereksiz ve aşırı başvuruların yapıldığı acil servislerle ilgili ivedi olarak düzenleme yapmaya, Sağlık çalışanlarıyla halkı karşı karşıya getirmekten vazgeçmeye, çalışanların sorunlarına acil çözüm üretmeye, çağırıyoruz.
Zekiye BACAKSIZ Genel Başkan

saglikpersonelihaber kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Sağlık Personeli Yarı Zamanlı Çalışma Kapsamı Dışında Bırakıldı

Doğum sonrasında memur kadınlar, çocukları zorunlu ilköğretim çağının başladığı tarihi izleyen aybaşına kadar olan dönemde çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla haftalık çalışma saatlerinin yarısında izin yapabilecek. Bu haktan, karısı doğum yapan memur babalar da yararlanabilecek.

Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Paketi’nde yer alan doğum sonrası 6 aya kadar yarım gün çalışmada 961 liralık ikinci maaşı almak için son 3 yılda en az 600 gün prim ödeme şartı konuldu

Tahsin AKÇA – Ahmet KIVANÇ

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı ‘Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması’ Paketi çerçevesinde yapılacak doğum yardımı ile doğum izninden sonra kadınlara yarım gün çalışma hakkı çerçevesinde ödenecek ‘yarım çalışma ödeneğine’ ilişkin ayrıntılar belli oldu. Doğum yapan kadınlara ilk çocukta 2 ay, ikincisinde 4 ay, üçüncüsünde 6 ay süreyle yarım gün çalışma izni verilecek. İşçinin ücreti ne olursa olsun, bu süreler içerisinde, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından brüt asgari ücretin yüzde 80’i oranında ikinci maaş ödenecek. Bu da aylık 961 lira ücret anlamına geliyor.

MEMUR BABAYA 5.5 YIL YARI ÇALIŞMA İZNİ

Ancak, yarım çalışma dönemlerinde 961 liralık ikinci aylığı alabilmek için kadın işçinin adına doğum tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması koşulu aranacak. Bu işçinin, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışması ve doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren 30 gün içinde Türkiye İş Kurumu’na yarım çalışma belgesi ile başvurması gerekecek.

Doğum nedeniyle yarı zamanlı çalışan kadın işçilerin sosyal güvenlik primlerinin yarısı kendi işverenleri tarafından diğer yarısı ise İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödenecek. Çocuğun engelli doğması halinde yarım çalışma ödeneği 12 ay boyunca verilecek.

Doğum sonrasında memur kadınlar, çocukları zorunlu ilköğretim çağının başladığı tarihi izleyen aybaşına kadar olan dönemde çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla haftalık çalışma saatlerinin yarısında izin yapabilecek. Bu haktan, karısı doğum yapan memur babalar da yararlanabilecek. İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca zorunlu ilköğretim çağı, “Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda” başlıyor.

DOKTOR – HEMŞİRE – SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAPSAM DIŞI

Yarı çalışma hakkından hangi memurların yararlanamayacağı hizmet sınıfı, kadro unvanı, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek. Çalışma Bakanlığı yetkilileri, sağlık çalışanlarının bu uygulamadan yararlanmasının zor olduğunu, kapsam dışında tutulabileceklerini belirttiler.

Habertürk

saglikpersonelihaber kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Tüm Ambulanslar 112 Acil Sağlık Hizmetlerine Bağlanacak

Ambulans hizmetlerini Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapacak. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 112 daire başkanlığı , kamu hastanelerinde görev yapan tüm att ve paramedikleri kendi bünyelerine alarak tüm yetkiyi kendilerinde toplayacak.

Buna göre kadrosu Türkiye Kamu Hastanelerinde olan 4 bin 500 ATT’nin % 80’i il sağlık müdürlükleri emrine atanacak. Buda 3 bin 600 kişi demek. Paramediklerin ise tamamı il sağlık müdürlükleri emrine atanacak ( 191 kişi). Ayrıca att ve prm dışında kamu hastanelerinde görev yapan 300 kadar şoför il sağlık müdürlüğü emrine atancak.

Yine kamu hastanelerine ait tüm ambulanslar sağlık müdürlüğüne devredilecek. Çok az sayıda mavi kuşaklı nakil ambulansı bloklar arası sevk, personel taşıma, küvöz taşıma, konsültasyon gibi işlemler için kamu hastanelerinde bırakılacak.

İldeki tüm ambulansların sevk ve idaresi il ambulans servisi başhekimliğince yapılacak. Yeni istasyon açma, il dışı sevk ekibi kurma,denetim ve talimatlar konusunda tek yetkili il sağlık müdürlüğü 112 şubesi olacak.

Personel Sağlık

saglikpersonelihaber kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Yanlışta Israr Edilmesin, Sayın Vali Çözüme Aracılık Etsin

Türk sağlık sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Şube binasında basın açıklaması yaptı.

Türk sağlık sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Zekai Dumlupınar, Arif Ovalı, Şengül Çakmak, Kocaeli Aile Sağlığı Elemanları “KASET” Başkanı Nur Serttaş, Başkan Yardımcısı Hacer Gündüz Türk Sağlık Sen Aile Sağlığı Elemanları Komsiyon Başkanı Emel Gürkan Yapıcı, Eski Şube Başkanı Erol Kalemer ile birlikte  Aile Sağlığı Merkezlerinde  Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarına tutturulmak istenen cumartesi nöbetleri ve nöbette yaşanan sıkıntı ve tereddütlerin giderilmesi için basın yolu ile  valilik makamına soru sormak suretiyle Şube binasında basın açıklaması yaptı.

       Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014/33 sayılı genelge hükümleri çerçevesinde Aile Sağlığı Merkezlerin “ASM”de Cumartesi günü için başlatılan nöbet uygulaması bir ayı doldurmak üzere ülke geneline ve Kocaeli deki nöbette gitmeme istatistiklere baktığımızda Sağlık bakanlığının masa başında almış olduğu karar sahada Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarında, ve halkımızda karşılık bulmamıştır.

        Çalışanların görüş ve önerileri alınmadan geliştirilen bir takım politikaların uygulama kabiliyeti bulmasının mümkün olmadığı sağlık bakanlığının başlatmış olduğu nöbet uygulamasında bir kez daha ortaya çıkmıştır.

        Zulüm nöbetlerine ne çalışan itibar etmiştir. Ne de halkımız cumartesi Aile Sağlığı Merkezlerine gitmiştir.

        Her türlü baskı ve engellemelere rağmen aile hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları tarafından Kocaeli’nde 03 Ocak 2015 Cumartesi Nöbetine Gitmeme oranı %85, 10 Ocak 2015 Cumartesi Nöbetine Gitmeme oranı %91, 17 Ocak 2015 Cumartesi Nöbetine Gitmeme oranı %85, 24 Ocak 2015 Cumartesi Nöbetine Gitmeme oranı %84,5 olarak gerçekleşmiştir.

        Ocak ayındaki Cumartesi nöbetleri eylem kararlılığımız Şubat ayında da aynen davam edecektir. Şubat ayında da her cumartesi nöbet eyleminde olacağız. Sağlık Bakanlığına tavsiyemiz nöbete gitmeme oranlarına bakarak tekrar bir değerlendirme yapmasıdır. Zulümle bu işlerin olmayacağını anlamasıdır.

       Karşılık bulmayan dayatma cumartesi nöbetlerinden Sağlık Bakanlığı vazgeçerek çalışma hayatını rahatlatmalı, yanlışta ısrar etmemeli ve nöbetler vesilesi ile çalışanla zıtlaşma yerine halkımızın yığınla bekleyen sağlık sorunlarına çözüm önerileri bulmak için yoğun çalışma içerisinde olmalıdır.

       Sağlık Bakanlığını temsilen bakanlık yetkililerinin masa başında oturarak ve çalışanların görüş ve önerileri alınmadan geliştirilen bir takım politikaların uygulama kabiliyeti bulması mümkün değildir.

        Buradan basın vasıtası ile ilimizde Devleti, Hükümeti, Sağlık Bakanlığının Üst Düzey temsilcisi Sayın Valimize Sorularımız Var;

        Bu sorularımızın cevaplandırılması Kamu vicdanını rahatlatacağı gibi, çalışma barışına olumlu katkılar sağlayacak , bir çok belirsizliği de ortadan kaldıracaktır. 

          Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014/33 sayılı genelge hükümleri çerçevesinde Aile Sağlığı Merkezlerin “ASM”de  Cumartesi günü için başlatılan nöbet uygulamasının gerek sağlık hizmeti ve gerekse de sağlık personeli bakımından sorun teşkil eden hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

1- Aile sağlığı merkezin “ASM” de çalıştırılanın, maaşı ve SGK primleri Aile Sağlığı Merkezinde görevli Aile Hekimleri tarafından karşılanan personelin SGK primleri ve maaşı yönetmeliklerde belirtilen şartlar üzerinden ödendiğinden, bu belirlenen ödeneğin haricinde ödeme yapılamaz. Eğer çağrılıp, çalıştırılmak istenirse; kişinin o günkü yevmiyesi kim tarafından hangi usul ve esaslara göre ödenecektir.

2- ASM güvenliği, NÖBET günü Bakanlık, Halk Sağlığı Kurumu, HSM ve TSM tarafından sağlanmadığından, NÖBET günü ASM’nin, Aile Hekimi’nin, Aile Sağlığı Elemanının  ve personelinin güvenliğinden kim sorumlu olacaktır. Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi tahsis edecek midir.

3- ASM de ortak giderleri içerisinde bulunan tıbbi malzeme, tıbbi ilaç, temizlik sarf malzemesi, kırtasiye malzemeleri, yeme içme masrafları, nöbet günü için o günkü nöbet tutan personel tarafından karşılanacak, nöbet günü bu ortak malzemeler ödemede adaletsizlikler oluşmaması için kullanılmayacak, ortak kullanılan bu malzemeler Cuma günü mesai bitiminde kaldırılarak, pazartesi mesai başlangıcında tekrar ortak  kullanıma açılacaktır. Bu malzemelerin NÖBET zamanı tedarikinin karşılanması ve kullanılması NÖBETCİ Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanının sorumluluğunda olup, kendi bütçelerinden karşılayacaklardır. Bu sarf giderleri için Sağlık Bakanlığı ek bütçe ilave edecek midir.

4- ASM de tutulacak NÖBET sırasında, çalınacak, kırılacak, bozulacak, zarar görecek, kaybolacak, hasar gören her türlü tıbbi malzeme, elektronik eşya, tıbbi elektronik alet, bilgi işlem sistemleri, veri sistemleri, ASM ortak malzemelerinden o günkü NÖBET TUTAN Aile Hekimi, Aile Sağlığı Elemanı ve  Çalıştırılan Diğer Personel sorumludur. Doğacak zarardan ASM de görev yapan diğer Aile Hekimi, Aile Sağlığı Elemanı ve Çalıştırılan  Personel Sorumlu tutulacak mıdır. Doğacak masraflar kimler tarafından karşılanacaktır.

5- NÖBET günü kullanılacak olan elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi ortak karşılanan ihtiyaçların giderleri hangi usul ve esaslara göre kim tarafından ödenecektir.

6-  NÖBET tutacak olan Aile Hekimi, Aile Sağlığı Elemanı ve Diğer Personel NÖBET günü nöbetçi olmayan personelin odalarını  kullanabilecek midir. Kullanılmayan odaların güvenliğini nasıl sağlayacaktır, bu konudaki sorumluluk kime ait olacaktır.

7-   NÖBET tutan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı tarafından, ASM de bulunan diğer Aile Hekimlerinin hastalarını kendi birimlerine aktarma girişimleri nasıl önlenecektir.

           Görüldüğü gibi balık baştan kokmuş durumdadır. Çalışanın karşı olduğu ama ısrar ettikleri bir nöbet uygulamasının elle tutulacak bir tarafı yoktur. Her tarafı delik deşik defoludur. Çalışanın rızasının da alınmadığı bu işin zaten çuvallayacağı açıktı ve nitekim de öyle olmuştur.

      Burada idareye düşen tek bir iş vardır o da vazgeçmektir. Bu konuda bakanlığın iknası adına ildeki tüm sağlık yöneticileri ile birlikte valimizde bu işin sonlanması için girişimde bulunmalıdır. Cumartesi nöbetinin işlemediğini ve sorunlarla dolu olduğunu ilan edip, Ankara’ya aktarmalıdırlar.

 

                                                                                                            Ömer ÇEKER                                                                                                                     Şube Başkanı

 

saglikpersonelihaber kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Taşeronlaşmaya Hayır

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 22 Mayıs 2014 Tarih 29007 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe girmesinin ardından Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği “Şoför Hizmet Alımı” konulu yazıya sert tepki gösterdi. Taşkın, söz konusu yazı ile Sağlık Meslek Lisesi mezunlarını ambulans şoförü olarak işe alıp taşeron firmaların kölesi haline getirecekler, dedi.

Görev Tanımlaması Ne Diyor?

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Necip Taşkın, şunları söyledi: “Yönetmelik ekinde yer alan Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları’nda Acil Tıp Teknikeri g fıkrasında; “Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar.” Acil Tıp Teknisyeni ı fırkasında ise ”Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.” Şeklinde görev tanımlaması yapılmaktadır. Tanımlardan anlaşılacağı gibi Acil Tıp Teknisyeni ile Acil Tıp Teknikerleri’ne şoförlük yaptırılacaktır.

 Ambulans Şoförlüğü Teknik Bilgi ve Tecrübe Gerektirir

Acil tıp konusunda eğitim almış sağlık personeli, ani ve beklenmedik bir hastalık veya yaralanma durumunda hastayı değerlendirmelidir. Ambulans şoförlüğü farklıdır. Ambulans şoförlüğü konusunda eğitim almış, yeterli teknik bilgiye sahip tecrübeli kişiler bu görevi yapmalıdır. Acil Tıp Teknisyeni ve Acil Tıp Teknikerlerine ve diğer sağlık mensuplarına bu işi yaptırmak akıl işi değildir. Sağlıkçı arkadaşlarımız yola çıktığında hastayla mı uğraşsın, yoksa ambulansla mı? Şoförlük dikkat ve yeterli teknik bilgiyi gerektiren bir meslektir. Nitekim Türkiye’nin kara yolu, şoförlerin eğitimsizliği ve çeşitli farklı etkenler dikkate alındığında kaza ve yaralanmaların yüksek oranda yaşandığı bir ülkeyiz. Bunlar dikkate alındığında ambulans şoförlüğünün profesyonel sürücüler tarafından yapılması zorunluluğu vardır. Kaldı ki, Sağlık Meslek Mensupları, insan sağlığı üzerine eğitim alan insanlardır. Profesyonel olmadıkları şoförlük gibi bir mesleğin icrasının zorunlu kılınması, Sağlık Meslek Mensuplarının aldıkları eğitimin önemsenmemesi anlamına gelir. Ayrıcı geçmişte yaşanan çok sayıda kaza unutulmamalıdır. Acil sağlık hizmetlerinin, Acil Tıp Teknisyeni ve Acil Tıp Teknikerleri tarafından çok iyi bilinmesi ve uygulanması gerektiği gibi, ambulans şoförlüğünün de aynı şekilde çok iyi bilinmesi gerekir.

 Acil Tıp Teknisyeni ve Acil Tıp Teknikerleri Önce Kendi Alanını Tanımak Zorundadır

Teknoloji ve tıp biliminde dünyada yaşanan hızlı gelişme, ayrıca ülkemiz nüfusunun hızla artması, çarpık kentleşme sağlık hizmetlerinin önemini artırırken, sağlıkçıların görev alanını ve birimini yakından tanımayı zorunlu kılmıştır. Acil Tıp Teknisyeni ve Acil Tıp Teknikerlerinin, acil sağlık hizmetlerini kavramadan, hizmette yeterli hale gelmeden bu birimlerde çalıştırılması ve katkı sağlaması mümkün değildir. Bu nedenle Acil Tıp Teknisyeni ve Acil Tıp Teknikerleri önce kendi mesleklerini tanımalı, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları, mesleği uygularken görev, yetki ve sorumluluklarını bilmeleri gerekir.

 Sağlık Mesleği İle Şoförlük Mesleğini Birbirine Karıştıran Zihniyeti Anlamakta Zorlanıyoruz

81 İlin Valiliğine gönderilen yazıda “Şoför Hizmet Alımı” kapsamında teknik şartnamedeki özelliklere göre önceliğin Acil Tıp Teknisyesi (ATT), ihtiyaç duyulan sayı kadar ATT bulunmaması halinde, Paramedik, Paramedik bulunmadığı takdirde diğer Sağlık Meslek Mensuplarının tercih edilmesi isteniyor. Sağlık Meslek mensupları ambulans kazalarını önlemekte araç olarak kullanılamayacağı gibi, bunların şoförlük tecrübesi ve bilgileri buna müsait değildir. Sağlık mesleği ile şoförlük mesleğini birbirine karıştıran zihniyeti anlamakta zorlanıyoruz. Sağlık Meslek mensuplarının asli görevi şoförlük değildir.

 

Özelleştirmeden Başka Bir Şey Değil

Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda uyarıyoruz. Bundan vazgeçin. Sağlıkçılar kendi mesleklerini icra etsinler. Şoför alınacaksa alın, buna sözümüz yok. Ama Acil Tıp Teknisyeni ve Acil Tıp Teknikerlerine ve diğer sağlık mensuplarına ambulans şoförlüğü yaptırmanız yanlış. Günü kurtarma siyasetinden başka bir şey değil. Atayamadığınız Acil Tıp Teknisyenlerine, Acil Tıp Teknikerlerine, Paramediklere ve diğer sağlık memurlarına güya iş imkânı yaratıyormuş gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Hâlbuki bu özelleştirmeden başka bir şey değildir. İşe almıyorsunuz, şoför olarak mı istihdam edeceksiniz? Sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacak olan bu genç arkadaşlarımızı taşeronlara köle mi yapacaksınız? Biliyoruz ki, taşeron firmalarda çalışanlar hiçbir güvencesi olmadan, düşük ücretle, köle gibi çalışmaktadırlar. Ayrıca taşeron firmada çalıştıracağınız Acil Tıp Teknisyenleri, Acil Tıp Teknikerleri, Paramedikler ve Sağlık Memurlarının idari, mali ve hukuki sorumlulukları nerede başlayıp nerede bitecek?

 Görev Tanımlamalarındaki g ve ı fıkraları iptal edilerek “Şoför Hizmet Alımı” durdurulmalıdır

Anadolu Sağlık Sen olarak, Yönetmelik ekinde yer alan Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları’nda Acil Tıp Teknikeri g fıkrasında; “Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar.” Acil Tıp Teknisyeni ı fırkasında ise ”Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.” Şeklinde görev tanımlamasının iptal edilmesini istiyoruz. Sağlıkçıların taşeronlara köle yapılmasını istemiyoruz. Bu alımın durdurulmasını istiyoruz.”

saglikpersonelihaber kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer birimlerinde görevlendirilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası gereğince 2014 KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla Hemşire unvanında sözleşmeli personel alınacaktır.

İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir.

Kodu Unvanı Adedi Öğrenim Durumu ve Koşullar
H1 Hemşire 2 Fakülte ve yüksekokulların hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve 3. basamak sağlık kurumlarında çocuk hastalıkları veya cerrahi yoğun bakım servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
H2 Hemşire 2 Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve 3. basamak sağlık kurumlarında cerrahi yoğun bakım veya yetişkin acil servislerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
H3 Hemşire 1 Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve Sağlık Bakanlığı onaylı Perfüzyonist yetki belgesine sahip olmak.
Toplam 5
saglikbakanligipersonel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

AÖF Sınav Takvimi Değişti

AÖF Sınav Takvimi Değişti AÖF Sınav Takvimi Değişti
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Sınav Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı…
mymemur kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Ali YALÇIN Delegeler İle Bir Arada

Kamuajanscom – Ali YALÇIN Diyarbakır Delegeleri ile bir araya geldi

kamuajans kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

MBSTS için sınav görevlisi başvuruları

Kamuajanscom – MBSTS sınavında sınav görevlisi olmak isteyenler için başvurular alınıyor

kamuajans kategorisine gönderildi | Yorum bırakın